Tworzymy Polonijne Ambasady Gospodarcze

MYŚL PO POLSKU, DZIAŁAJ GLOBALNIE

Polonijne Ambasady Gospodarcze, będące zagranicznymi filiami Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej tworzą międzynarodową sieć ośrodków doradztwa i promocji. Ich celem jest promowanie współpracy i wykorzystanie potencjału środowiska biznesowego Polonii na wszystkich kontynentach.

Polonijne Ambasady Gospodarcze otwieramy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ale także na terenie Ameryki Południowej, Afryki, Australii i Azji, w tym w krajach arabskich oraz dawnych republikach radzieckich.

Placówki są uruchamiane przy współpracy i w kooperacji z lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu, które zarządzane są w części lub całości przez Polonię. Ich funkcjonowanie oparte jest głównie na strukturach, doświadczeniu i kontaktach lokalnych izb handlowych, które mają już długoletnią historię działalności, często są jedynym reprezentantem polonijnego biznesu w danym kraju, a ich potencjał i zasięg daje gwarancję efektywnej realizacji założeń i celów naszej organizacji.

Polonijne Ambasady Gospodarcze powołuje się na podstawie zawartych umów pomiędzy PPUG, a wybraną organizacją otoczenia biznesu w danym kraju, która spełnia określone kryteria. Polonijne Ambasady Gospodarcze są koordynowane przez Polsko-Polonijną Unię Gospodarczą, przy wykorzystaniu platformy GoPolonia.

 

 

Polonijne Ambasady Gospodarcze umożliwiają współpracę z polonijnymi przedsiębiorcami oraz przynoszą wiele korzyści dla wszystkich stron, a powstałe standardy systemowe ułatwiają przekaz i komunikację, która jest bardziej efektywna, zrozumiała i przyjazna dla firm – członków PPUG. Znajomość lokalnych rynków przez instytucje prowadzące Polonijne Ambasady Gospodarcze niweluje różnice kulturowe, uwzględnia sposób prowadzenia i postrzegania biznesu, szanuje obyczaje, umożliwia wyjście z propozycjami oraz ofertami biznesowymi, zgodnie z oczekiwaniami i wymogami danego kraju.

Polonijne Ambasady Gospodarcze oferują swoim członkom wszystkie usługi znajdujące się w koszyku usług biznesowych PPUG, dbając o bezpieczeństwo polskich firm na wybranych rynkach. Usługi są wykonywane przy wsparciu lokalnych kancelarii, firm doradczych i obsługi biznesu, które uzyskały rekomendacje, wiarygodność i wysoką ocenę poszczególnych „Ambasad”, co do jakości i efektywności ich wykonania. Koszty tych usług są niższe od tych powszechnie uznanych za rynkowe w danym kraju, a członkowie PPUG otrzymują dodatkowo duże zniżki i preferencje oraz mogą się ubiegać o dotacje w ramach dostępnych grantów.

Polonijne Ambasady Gospodarcze pełnią również rolę inkubatorów dla polskich firm, dbając o ich bezpieczeństwo oraz zgodny z prawem i obyczajami rozwój, a także skuteczną ekspansję na zagranicznym rynku.

Koszyk usług biznesowych PPUG wykonywanych przez
Polonijne Ambasady Gospodarcze

 • pozyskiwanie partnerów, inwestorów, kooperantów
 • pozyskiwanie partnerów, inwestorów, kooperantów,
 • rejestracja i prowadzenie firm, oddziałów, przedstawicielstw,
 • prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej,
 • usługi finansowe i księgowe,
 • organizacja spotkań B2B i matchmaking,
 • obsługa misji gospodarczych,
 • obsługa turystyki biznesowej,
 • badania rynkowe, biznesplany i ocena potencjału oferty na wybranym rynku,
 • opracowanie prezentacji i ofert (z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku),
 • pomoc, serwis i obsługa targów, wystaw, kongresów
 • planowanie i realizacja kampanii marketingowych
 • kompleksowe działania z zakresu budowy wizerunku firmy
 • planowanie i prowadzenie kampanii medialnych
 • realizacja działań z zakresu public relations
 • monitorowanie zagrożeń prawnych,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • pomoc w negocjacjach handlowych,
 • zastępstwa procesowe przed sądami i organami państwowymi,
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych i arbitrażowych,

Zadania i obowiązki Partnera PPUG prowadzącego
Polonijną Ambasadę Gospodarczą

 

 • Zagraniczny Partner PPUG – Kwalifikacja

Partner powinien:

– być podmiotem posiadającym osobowość prawną, który jest zarejestrowany poza granicami Polski, działać legalnie w formie stowarzyszenia, fundacji, klubu lub innego podmiotu działającego wg. lokalnych przepisów prawa o działalności,

– uzyskać rekomendację kierownika Zagranicznego Biura Handlowego PAIH (jeśli znajduje się na terenie danego kraju), mieć bezpośrednie powiązania ze środowiskiem Polonii, być o zasięgu ogólnokrajowym, mieć dostęp i skutecznie oddziaływać na lokalny biznes,

– mieć zapis w statucie, strategii lub misji, że jednym z jego celów jest promocja gospodarcza Polski oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski,

– tworzyć relacje biznesowe i więzi pomiędzy swoimi członkami, lokalnymi podmiotami, a polskimi przedsiębiorstwami i organizacjami otoczenia biznesu w ramach platformy GoPolonia,

– realizować usługi zlecone na warunkach i w zakresie określonym w Koszyku usług biznesowych PPUG,

– wykazać współpracę na linii: nauka-rozwój-biznes,

– wykazać się dotychczasowymi osiągnięciami na terenie kraju swojej działalności oraz zaprezentować dotychczasowe kontakty z polskimi partnerami, kooperantami, instytucjami oraz podać efekty tych działań. 


 • Zagraniczny Partner PPUG – infrastruktura, dokumenty

Partner musi posiadać:

a/ osobowość prawną, potwierdzoną stosownym dokumentem,

b/ zakres prowadzenia działalności zgodny z założeniami określonymi w ramach współpracy z PPUG,

c/ adres, będący siedzibą Partnera (umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, własności),

d/ nr. telefonu (-ów),

e/ adres poczty elektronicznej,

f/ stronę www,

g/ biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16:00 (czasu lokalnego), lub dostępność komunikacyjna do osoby/ recepcji,

h/ pomieszczenie biurowe, wyposażone w: podstawowy sprzęt, meble, urządzenia (kserokopiarka, skaner, rzutnik, ekran, kamera cyfrową i aparat fotograficzny, komputer, media: (linia telefoniczna, internet ), oprogramowanie (uzgodnione z PPUG),

i/ dostęp (w przypadkach koniecznych) do pomieszczeń typu business room (do 10 osób) oraz sali konferencyjnej (20-100 osób) na potrzeby organizacji spotkań, seminariów, innych imprez o charakterze biznesowym,

h/ w przypadkach różnych stref czasowych (powyżej -/+ 6 godzin), Partner będzie dodatkowo dostępny (np. pod telefonem komórkowym lub skype) przez min. 2 godz. (po lub przed) ustalonym czasem pracy, by zapewnić komunikację on-live z Polską. 


 • Zagraniczny Partner PPUG – Zadania i zakres czynności

Partner powinien:

– na bieżąco pozyskiwać informacje o potrzebach gospodarczych przedsiębiorców, instytucji z terenu swojego działania (oferty handlowe, usługowe, inwestycyjne, kooperacyjne, potrzeby kadrowe, business consulting), które mogą stanowić ofertę i propozycje kooperacyjno- inwestycyjne dla polskich przedsiębiorców,

– zamieszczać ww. oferty i propozycje na platformie GoPolonia, w części i przestrzeni przeznaczonej do administrowanej przez Partnera oraz dedykowanej krajowi, na którym działa (wg. przekazanego gotowego szablonu/systemu),

– prowadzić dedykowany newsletter (wg. gotowego szablonu/ systemu), który będzie zawierał bieżące informacje z życia Polonii oraz ważne informacje gospodarcze z kraju działania (np. rekomendowanie imprez targowych, zmiany w prawie gospodarczym, ważne umowy handlowe, inwestycje, inne informacje, które mogą mieć znaczenie dla polskich przedsiębiorców),

– udzielać informacji i odpowiedzi na zadawane pytania przez polskich użytkowników zarejestrowanych na platformie GoPolonia (dotyczy podstawowego zakresu informacji o lokalnym rynku, prawie, regulacjach),

– aktywne uczestniczyć w spotkaniach, imprezach organizowanych przez lokalne organizacje otoczenia biznesu (branżowe, handlowe, gospodarcze, etniczne) w celu tworzenia sieci lokalnych partnerów, którzy będą udostępniać i propagować wiedzę o Polsce oraz wzajemnie przekazywać oferty i propozycje biznesowe,

– nawiązywać stałą współpracę z krajowymi izbami eksporterów i importerów oraz Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH,

– utrzymywać stałą współpracę ze wszystkimi zlokalizowanymi (w kraju działania) organizacjami polonijnymi (klubami, stowarzyszeniami, fundacjami, parafiami),

– nawiązywać stałą współpracę z wybranymi kancelariami prawnymi, biurami nieruchomości, firmami konsultingowymi, obsługi księgowo-finansowej, doradcami podatkowymi, w celu stworzenia listy rekomendowanych serwisów dla polskich przedsiębiorstw, których obsługa gwarantuje wysoki poziom, na korzystnych i preferencyjnych warunkach,

– udzielać pomocy w przygotowaniach do misji gospodarczych (organizowanych lub rekomendowanych przez PPUG lub wskazanego operatora) w kraju działania Partnera, w tym do: opracowania planu pobytu, organizacji spotkań biznesowych (B2B/ M-M), rezerwacji hotelu, serwisu logistycznego, cateringu itp.,

– uczestniczyć w tworzeniu i aktualizowaniu bazy danych firm i organizacji otoczenia biznesu, które są lub powinny być w kręgu zainteresowania polskich przedsiębiorstw (branżowy katalog firm polonijnych + branżowy katalog firm lokalnych i ogólnokrajowych). Docelowa wielkość bazy danych: min. 2000 aktywnie działających podmiotów, zainteresowanych współpracą gospodarczą z Polską (w ciągu 3 lat),

– organizować cykliczne spotkania z udziałem członków Partnera, przedstawicielami Polonii, lokalnych podmiotów, w celu prezentacji potencjału gospodarczego poszczególnych województw Polski oraz ich walorów, ofert i propozycji biznesowych oraz turystycznych (na bazie otrzymanych od PPUG materiałów informacyjno-promocyjnych),

– inne zadania określone umową pomiędzy Partnerem, a PPUG.

Korzyści Partnera PPUG prowadzącego
Polonijną Ambasadę Gospodarczą

 • Profit finansowy

– obsługa zleceń dedykowanych firmom – członkom PPUG,

– zamieszczenie oferty serwisu Partnera na platformach zewnętrznych,

– wprowadzenie oferty Partnera do systemu sprzedaży usług objętych dotacją w ramach Koszyka usług biznesowych PPUG,

– dostęp do międzynarodowej bazy potencjalnych członków, klientów, partnerów, sponsorów, mecenasów, fundatorów, donatorów 


 • Przekaz i komunikacja

– dostęp do międzynarodowego komunikatora Talk&Biz,

– dostęp do kalendarza eventowego (emisja wydarzeń w kalendarium PPUG),

– dostęp do newslettera (Partner może zamieszczać autorskie treści w serwisie informacyjnym PPUG) 


 • Prestiż i wizerunek

– przynależność do międzynarodowej sieci organizacji i instytucji otoczenia biznesu,

– dostęp do partnerów i potencjalnych klientów na pięciu kontynentach,

– wymiana doświadczeń,

– rozwój globalnego know-how,

– promocja i prezentacja w otoczeniu renomowanych partnerów na platformie Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej,

– partycypacja w procesie integracji międzynarodowego biznesu na rzecz rozwoju własnego i Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej,

– udział w projektach promujących patriotyzm gospodarczy, wzmacniający Markę Polska i wizerunek ekonomiczny Polski,

– wykaz Polonijnych Ambasad Gospodarczych na platformach instytucji, urzędów administracji rządowej oraz samorządowej

OUR MISSION

Economic patriotism and preservation of Polish identity is the message we stand by with a sense of compliance with high ethical, social and business standards. 

PPUG

NIP: 675 168 02 63
REGON: 381947365
KRS: 0000760616

 

CONTACT

45/4 Kamienna Street
31-403 Krakow, Poland 

+48 690 019 588
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube